กิจกรรมเสวนาสังคมศึกษา: ความรู้ พลวัต และความคาดหวังของสังคมวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมเสวนาสังคมศึกษา: ความรู้ พลวัต และความคาดหวังของสังคมวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting .กิจกรรมภายในโครงการ🔴09.00 น. – 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ห้องเรียนสังคมศึกษากับหลักสูตรฐานสมรรถนะ”**(กิจกรรมนี้เฉพาะศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า)**.วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา อาจารย์สาธิตชำนาญการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม🔴13.00 น. – 16.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “สังคมศึกษากับการกลายเป็นเครื่องมือของรัฐในการสร้างพลเมือง”.วิทยากรร่วมเสวนา1. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2. รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุลภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ดำเนินรายการโดย นายณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ์ ศิษย์เก่าครูสังคมศึกษา รุ่น 13🔴19.00 น. – 21.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “พลเมืองตื่นรู้ สังคมก้าวหน้า ด้วยครูสังคมศึกษาที่กล้าเปลี่ยนแปลง: การถอดบทเรียนจากประสบการณ์จากห้องเรียน” .วิทยากรร่วมเสวนา 1. อาจารย์วัชพล ตุลยวิไลกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม). 2. คุณครูดวงใจ ไพโรจน์วราการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล.3. คุณครูศุภชลบดี ประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล.4. คุณครูชุติเดช สำเร็จ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม.5.คุณครูก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง.ลงทะเบียนเพื่อร่วมรับชมการเสวนา ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2564 **จำนวนจำกัด**https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdru2m5Fxx…/viewform….ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 **(กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น)**.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage: นิสิตครูสังคม “ครูสังคม มศว”#ทีมมศว#SSEDSWU#นิสิตครูสังคมมศว

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH