บุคลากร

Teerawat Saenkham

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: teerawat.sae@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/teerawat_sae

Boonwat Boonthawong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: boonwat.boo@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/boonwat_boo

Yingsak Kochakod

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: yingsak.koc@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/yingsak_koc

Sakorn Phromkot

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: sakorn.phr@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/sakorn_phr

Chompanut Warasira

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท วราศิระ

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: chompanut.war@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/chompanut_war

Weeranuch Yamyim

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

ดร.วีระนุช แย้มยิ้ม

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา

วท.ม. ภูมิศาสตร์

ปร.ด. การศึกษา (สังคมศึกษา)

สาขาที่ถนัด:ปร.ด. การศึกษา (สังคมศึกษา)

E-mail: weeranuch.yam@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/weeranuch_yam

Phat Satsin

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ ภัทร์ สาทสินธุ์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม ภูมิศาสตร์

วท.บ ภูมิศาสตร์

สาขาที่ถนัด:วท.บ ภูมิศาสตร์

E-mail: phat.sat@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/phat_sat

Thitiya lao an

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ ธิติญา เหล่าอัน

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

E-mail: thitiya.lao@lru.ac.th
Website:https://social.edu.lru.ac.th/th/thitiya_lao

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH